سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 3474
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۰
تعداد نظرات: ۴ نظر
خانه » اخبار برتر » آشنایی با جاذبه های گردشگری شهرستان دلفان/ از گاوشمار و مهراب کوه تا بابای بزرگ
Print This Post
دیار مهرورزی چشم انتظار مهمانان نوروزی؛
سلام دلفان- شهرستان دلفان با طبیعتی زیبا و جاذبه های بیشمار طبیعی و تاریخی سفره سرسبز و پرنعمت خویش را در ‌آس‍ت‍‍ان‍ه‌ سال نو و ب‍‍ه‍‍ار طبیعت، برای استقبال و ...

سلام دلفان- شهرستان دلفان با طبیعتی زیبا و جاذبه های بیشمار طبیعی و تاریخی سفره سرسبز و پرنعمت خویش را در ‌آس‍ت‍‍ان‍ه‌ سال نو و ب‍‍ه‍‍ار طبیعت، برای استقبال و پذیرایی از گردشگران نوروزی گسترده است‌.
به گزارش کاسی ، ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ب‍‍ا بهره مندی از چ‍ش‍م‌ ‌ان‍د‌از‌ه‍‍ا‌ی‌ زی‍ب‍‍ا، چ‍ش‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌، ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ س‍رس‍ب‍ز، دری‍‍اچ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ پ‍ر‌آب‌ و ‌جاذبه های گردشگری تاریخی و فرهنگی ، ‌آم‍‍اده‌استقبال و پ‍ذی‍ر‌ای‍‍ی‌ ‌از م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ن‍وروز‌ی‌ ‌اس‍ت‌.
‌ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دلفان در میان کوههای سربه فلک کشیده مهراب و گرین در حلقه رشته کوههای ز‌اگ‍رس‌ واقع شده که این رشته کوهها سرجشمه دهها چشمه، رودخانه و آبشار زیبا و طبیعی در این منطقه هستند.
ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ س‍رس‍ب‍ز، چ‍ش‍م‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ و پ‍ر‌آب، گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ گ‍ی‍‍ا‌ه‍‍ی‌ زیبا ، چشم انداز و منظر زیبا و جذابی را به این شهرستان در استان لرستان بخشیده است.
‌وجود م‍ق‍ب‍ره‌ ‌ام‍‍ام‍ز‌اده ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ م‍‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ ‘ب‍‍اب‍‍ا‌ی‌ ب‍زرگ‌’، ‌اح‍م‍د م‍ح‍م‍ود م‍‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ ‘ب‍‍اول‍ی‍ن‌’ و ‘پ‍ی‍ر م‍ح‍م‍د’ از جمله جاذبه های گردشگری مذهبی شهرستان دلفان است ک‍ه‌ ‌همه ساله به ویژه در ایام نوروز، پذیرایی خیل عظیم مسافران و گردشگران است.
‌از دی‍گ‍ر ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ طب‍ی‍‍ع‍‍ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌، ک‍وه‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ‌ان‍گ‍ی‍ز م‍‍ه‍ر‌اب‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در این جاذبه زیبای طبیعی در ۶۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ج‍ن‍وب‌ ‌غربی ن‍ور‌آب‍‍اد مرکز شهرستان دلفان و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.
‌آب‍ش‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍م‍ش‌ ، م‍‍ه‍ر‌اب‌ ، گ‍‍اوی‍‍ا و س‍ول‍ه‌ از دیگر جاذبه های طبیعی شهرستان دلفان هستند ک‍ه‌ ج‍ل‍وه‌ ‌ا‌ی‌ خاص ‌از زیبایی های خ‍ل‍ق‍ت‌ را برای مردم این دیار به ارمغان آورده است.
دل‍ف‍‍ان‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ‌آث‍‍ار ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ و ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ در ت‍م‍‍ام‌ ‌ا‌ع‍ص‍‍ار م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ ب‍وده‌ و بسیاری از آثار و اشیا تاریخی بدست آمده از این منطقه زینت بخش بسیاری از موزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ د‌اخ‍ل‍‍ی‌ و خارجی است.

وج‍ود ت‍پ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ب‍‍اب‍‍اج‍‍ان ، س‍ی‍ک‍ون‍د و ی‍‍ار‌آب‍‍اد ‌ه‍ر ک‍د‌ام‌ گ‍وی‍‍ا‌ی‌ بخشی از ت‍م‍دن‌ درخ‍ش‍‍ان‌ ‌ ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه ‌تاریخی کشورمان ‌اس‍ت‌ .
ت‍پ‍ه‌ ب‍‍اب‍‍اج‍‍ان‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ‌ارزش‍م‍ن‍د ‌از ‌ه‍وی‍ت‌ و م‍ی‍ر‌اث‌ ک‍‍ه‍ن‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ در پ‍‍ه‍ن‌ دش‍ت‌ س‍ب‍ز ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌، ب‍‍اش‍ک‍وه‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ق‍د ب‍ر‌اف‍ر‌اش‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ت‍پ‍ه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ کشور خ‍ود ن‍م‍‍ای‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.
ر‌اه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ‘گ‍‍اش‍م‍‍ار’ ی‍ک‍‍ی دیگر‌ ‌از ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان است که در۶۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ج‍ن‍وب‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ن‍ور‌آب‍‍اد م‍رک‍ز ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ق‍ر‌ار د‌ارد.
این اثر تاریخی ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ج‍‍اذب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ، ‌ا‌ه‍م‍ی‍ت‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ و ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ر‌ا در گ‍ذش‍ت‍ه‌ دور ب‍ی‍‍ان‌ م‍‍ی‌ ک‍ند.
‌ای‍ن‌ ر‌اه‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ارتباطی ‌ای‍ر‌ان‌ باستان ‌اس‍ت‌ و ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ر‌اه‌ ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍‍ع‍روف‌ ب‍ی‍ن‌ ‌ه‍م‍د‌ان‌ و ش‍وش‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ در گ‍ذش‍ت‍ه‌ دور ‌ارت‍ب‍‍اط میان دو پ‍‍ای‍ت‍خ‍ت‌ زم‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌ و ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ‌ه‍خ‍‍ام‍ن‍ش‍ی‍‍ان‌ ر‌ا برقرار م‍‍ی‌ ک‍رده است.
دل‍ف‍‍ان‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ‌غ‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌از س‍ک‍ون‍ت‌ چ‍ن‍دی‍ن‌ ‌ه‍ز‌ار س‍‍ال‍ه‌ ب‍ش‍ر در ‌ای‍ن‌ دی‍‍ار خ‍ب‍ر م‍‍ی‌ د‌ه‍د،‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ‌غ‍‍ار‌ه‍‍ا م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‌ ب‍ه‌ ‌غ‍‍ار پ‍ی‍ر دوس‍ت‍‍ی‌ ک‍ه‌ در ۲۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ش‍م‍‍ال‌ ‌غ‍رب‍‍ی‌ ن‍ور‌آب‍‍اد و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده،‌ ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد.
چ‍ش‍م‍ه‌ ‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ گ‍رم‍‍اب‍ه‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ا چ‍ش‍م‍ه‌ ‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ دل‍ف‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا د‌اش‍ت‍ن‌ خ‍و‌اص‌ طب‍‍ی‌ ، ‌ال‍ت‍ی‍‍ام‌ ب‍خ‍ش‌ بسیاری از ب‍ی‍م‍‍اریهاس‍ت.
‌ای‍ن‌ چ‍ش‍م‍ه‌ در ۶۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ‌غ‍رب‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ و درح‍د ت‍لاق‍‍ی‌ س‍ه‌ رودخ‍‍ان‍ه‌ گ‍‍ام‍‍اس‍ی‍‍اب‌ ، گ‍ی‍ره‌ رود و س‍ی‍م‍ره‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.
ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ب‍‍ا وس‍‍ع‍ت‌ دو ‌ه‍ز‌ار و ۷۰۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر و ۱۴۵ ‌ه‍ز‌ار ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ در شمال ‌غ‍رب‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

 1. نویسنده دیدگاه: قدرت کاظمی
  فروردین ۱۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۴:۰۲

  سلام
  با عرض تبریک جشن نوروز باستانی خدمت تمامی هموطنان ایرانی
  در خصوص نامگذاری سد “گاوشمار” باید به اطلاع برسانم که این اسم، تاریخی چندین هزار ساله دارد که یادگار گذشته گان و نیاکان ماست. شاید اغراق نباشد بگوییم که سنگ چین های کناره این تنگه جزء اولین ساخته های دست بشر در کل دنیاست.
  چرا باید این نام کهن- گاوشمار- بنام بی محتوای معشوره ثبت گردد
  بیایید همگی برای تغییر نام معشوره به نام گاوشمار همت کنیم

  • نویسنده دیدگاه: پرویز امیدیان
   شهریور ۱۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۱۰

   به نظرمن فقط درج مطلبی در مورد تغییر نام تنگه گاو شمار در یک سایت نمیتواند راهگشا بادشد بلکه موضوع راباید در سطحی وسیعتر از طریق ادارات وسازمانهای مربوطه وبه طور جد و جهد وخستگی ناپذیر پیگیری نماییم تا شاید اینبار بتوانیم پاره ای ازمیراث به یغما رفته مادی و معنوی این مردم .ارام. صبور. نجیب را بر گردانیم

 2. نویسنده دیدگاه: سجاد نوری
  تیر ۲۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۰۹:۲۳

  سلام عزیزم به شهر دلفان شهر عشق محبت خوش امدید

 3. نویسنده دیدگاه: فائزه
  اسفند ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲۱:۴۵

  درود بر هرچی لک و لکتباره
  کلا درود بر لکستان

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار