سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 36953
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » شرح احادیث خارج فقه رهبر انقلاب: در زندگی و سلامت به پایین‌تر و بیمارتر از خودت نگاه کن
Print This Post

ببینید کسانی را که از شما ناتوان‌ترند، مریض‌ترند، شما نسبت به آنها خوبید؛ به آن کسی که کمتر از تو دارد، به او نگاه کن.

به گزارش سلام دلفان- مشرق در ماه مبارک رمضان، روزانه، شرح یکی از احادیث اخلاقی مقام معظم رهبری که در ابتدای درس خارج معظم‌له مطرح می‌شود را برای مخاطبین منتشر می‌کند.

حدیث:

فی الکافی، عن الصادق (علیه‌السلام)  قال لحُِمران بن أعین، (برادر بزرگ جناب زراره)، یَا حُمْرَانُ! انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ فِی الْمَقْدُرَةِ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فِی الْمَقْدُرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْنَعُ لَكَ بِمَا قُسِمَ لَكَ وَ أَحْرَى أَنْ تَسْتَوْجِبَ الزِّیَادَةَ مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ[1]

ترجمه:

امام صادق (علیه‌السلام)، اى حمران به كسانى كه پائیین‏‌تر از تو هستند و توانائى آنها از شما كمتر می‌باشد توجه كنید و به بالاتر از خود هرگز توجه نداشته باشید، اگر چنان كنى به آنچه در دست دارى قناعت خواهى كرد. در این صورت شایستگى زیادت از سوی خداوند، پیدا خواهى كرد.

شرح:

اینروایتمعروفیاست،درآن،کمتدبّر می‌شود! بهتراست بگوییمبهآن،کمعملمی‌شود! فرمود:ایحمران !بهکسیکهدر امکاناتدنیویپایین ترازتوست،نگاهکن !اگرنگاهمابهکسانی باشدکهازمابرتر،بالاتر،راحت‌تر،مرفّه‌تروبرخوردارتروسالم‌ترند، اوّلاً :زندگیتلخخواهدشد؛ثانیاً :انسانتشویقخواهدشدبهاینکهبر زخارفدنیاییِخودشبیفزاید.

اینیکدستورحکیمانه‌ایاستکه تودۀمردمبهآنتوجهنمی‌کنند!فردنگاهمی‌کند،می‌بیندفلانکس اینطورخانه‌ای،اینطورامکاناتی،اینطورخودروئیدارد،دلاوهمبه دنبالچنینوضعیاست،قناعتبهوضعِخودشازاوگرفتهمی‌شود.

این،آفتِبزرگیاست،علاجشهمیناستکهنگاهکنیدبهکسیکه پایین‌ترازشماست.اگرمی‌ینیدکسانیدرآمدشانچندبرابرِشماست، شمانگاهکنیدبهآنکسیکهدرآمداوبسیارکمترازشماست؛شما خانهدارید،خودرودارید،وسائلزندگیدارید،بهراحتیازمهمان پذیرائیمیکنید،اوچنینامکاناتیندارد،حتّیتوانائیپذیرائیاز مهماننیزبرایشنیست.

عینهمیندیدگاه،درموردمسائلجسمی،سلامتوبیماریوجوددارد،تاانسانبیماریجزئی‌ایپیدامی‌کند، اعتراضمی‌کند،گاهیناشکریمی‌کند!

ببینیدکسانیراکهازشما ناتوان‌ترند،مریض‌ترند،شمانسبتبهآنهاخوبید؛ بهآنکسیکهکمتر ازتودارد،بهاونگاهکن! اگرجملۀدومراحضرتنمی‌فرمود،شاید ازمفادجملۀاوّلاینمعنافهمیدهمی‌شد،لکنتأکیداًذکرفرمودبرای اینکهدرذهنمنوشماجابگیرد؛ بهپایینِدستخودتنگاهکن،و بهبالادستِخودتنگاهنکن! نظربهبالادست،هوستورا،حرص تورابیشترمی‌کند،قناعتتوراکممی‌کند،توراواداربهناشکری وناسپاسیخدایمتعالمی‌کند.اگرنگاهتوبهمادونبودنهبهمافوق، این،نافع‌تراستبرایاینکهبهآنچهقسمتتوشدهاست،قانعباشی.

قناعتکهکَنزٌلایَفنَی،واقعاًچیزخوبیاست، وقتیقناعتکردی،به آنچهداریشکرکردی،خوداینموجبمی‌شودکهمستوجبلطف وزیادۀازجانبپروردگارباشید،لإنشکرتملأزیدنّکم،خودشکر موجبافزایشنعمتالهیاست.[2]


[1]– الشافی، صفحه 850

[2]– 23/2/1392

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار