- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

تهدید ایرانی یعنی اشتعال جرقه ی وجود او

روز جمعه 23 رمضان 1436 هجری قمری برابر با 19 تیرماه 1394 هجری شمسی برگ دیگری از شکوه حضور ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد. حضوری که گلوی دشمن را بار دیگر چنان فشرده نمود که نتوانست خشم و عصبانیت خود را کنترل و پنهان نماید و از سرخشم ، زنجیر خویش به دندان جویدن و سرخود به دیوارکوفتن را به نمایش گذاشت. باید به دشمن حق داد که عصبانی باشد، چرا که در روزهایی که پنجه در پنجه ی فرزندان انقلاب، خود را مقهور منطق و گفتمان حق طلبی و حق خواهی آنان می دید و علیرغم سیگنال های مزاحمی که به علامت تسلیم از سوی برخی از خواص از داخل برای آنان مخابره می شد، و استخوان های ملت را در زیر فشار تحریم، خُرد شده می پنداشتند، این حضور؛ آرزوی نه چندان سهل و قابل وصول دشمنان را که تسلیم فرزندان انقلاب بود، به حسرتی اندوه بار بر دل آنان و اذنابشان تبدیل نمود. حضوری که غمزه های تهوع آور و آروغ های روشنفکرانه بعضی را که به دنبال بزک سیاسی شیطان بزرگ بودند و بقول خودشان پس از 37 سال ok ملت را به شیطان بزرگ زمزمه می کردند، دوباره به هم ریخت. این حضور قاطعانه در روزهایی که هیچ انگیزه ای برای خوردن کیک و ساندیس در آن قابل تصور نبود ، حاوی پیام روشن و مهمی برای دشمنان خارجی لجام گسیخته و عربده جو و نوچه های روشنفکر نمای داخلی آنان بود، پیامی که می گوید ما هنوز در حال و هوای سال های پیروزی انقلاب هستیم، و در پیمودن این مسیر 37 ساله، از رنج سفر خسته نشده ایم و تاول پا و زخم خار و خارا و بُعد مسیرو هول و هراس و تعقیب و گریز دشمن ، حرکت انقلابیمان را متوقف نکرده است. پیامی که می گوید هرکدام از ما تیرغیبی هستیم برپیشانی کسانی که نبود ما را آرزو می کنند و در تصور باطلشان توانسته اند با تهدید و تحریم و گزینه های روی میز و زیر میز، توفندگی واستقلال خواهی ما را در کانون رنج ها و زخم ها و داغ ها و آسیب هایی که در طول این 37 سال برایمان ساختند، مدفون نمایند. پیامی که می گوید هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکنید زیرا تهدید هر ایرانی، جرقه ی وجود اورا به اشتعالی همه جانبه تبدیل خواهد نمود که دامن همه ی زشتکاران عالم را در بر خواهد گرفت. پیامی که می گوید هیچ گاه نمی توانید پرچم در اهتزاز استقامت ملت ایران را با تحریم و تهدید به زیر بکشید واین ملت یک تنه در برابر قدرت های جهان خواهد ایستاد و خم به ابرو نخواهد آورد. آن روز همه ی کسانی که دل خود را رهین انقلاب اسلامی و اهداف مقدس آن نموده اند آمده بودند ویک رنگ ویک صدا، فریاد همیشگی را سردادند، فریادی که مثل همیشه با مُشت های گره کرده و برافراشته بود، مُشت هایی که هم ازفراز دست ها ی راست بلند می شد و هم از فراز دست های چپ، دست هایی که حکایت از تجدید پیمان با دست مردان مردی می نمود که به دلیل گفتن مرگ برآمریکا و مرگ براسرائیل سالها اسارت و شکنجه را تحمل نمودند و شمع گوهر وجود خود را درپای استقلال و عزت این سرزمین ذوب نمودند. آمده بودند که بگویند افق نگاه آنها در کار و مسکن متوقف نشده است ، چرا که توقف در کار و مسکن یعنی حبس شدن در آرزو و اندیشه ای حقیر، اندیشه ای که هیچ جایگاهی در مناسبات جهانی نخواهد داشت و اگرافق نگاه ما به این چیزها بود، با اطمینان قدم در هولناک ترین حوادث عالم نمی گذاشتیم و به جای گذاشتن پنجه در پنجه ی کشورهای مطرح و قدرتمند جهان، مانند دیگران سایه نشینی آنها را اختیار می کردیم. آمده بودند تا بگویند شعار مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل از حنجره ی اندیشه و غیرت هایی برمی خیزد که هیچ بنی بشری جرأت نجوایشان را نداشت تا چه رسد به اینکه در جمعیتی میلیونی فریادش را سربدهد و همین شعارها ست که امروز پرچم اقتدار و سربلندی ما در جهان شده است و تا ظلم هست این پرچم دراهتزاز خواهد بود.