سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 5710
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » فرماندار دلفان از نحوه عملکرد خودپردازهای شهرنورآباد انتقاد کرد
Print This Post
به گزارش سلام دلفان، ˈرضا دریکوندˈ  در گفت و گو با ایرنا گفت : ه‍دف اص‍ل‍‍ی ب‍‍ان‍ک‍د ار ی ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک ، ص‍رف‍ه ج‍وی‍‍ی در وق‍ت اس‍ت ، ام‍‍ا م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه در ...

به گزارش سلام دلفان، ˈرضا دریکوندˈ  در گفت و گو با ایرنا گفت : ه‍دف اص‍ل‍‍ی ب‍‍ان‍ک‍د ار ی ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک ، ص‍رف‍ه ج‍وی‍‍ی در وق‍ت اس‍ت ، ام‍‍ا م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان دل‍ف‍‍ان وق‍ت ش‍‍ه‍رون‍د ان ب‍ر ا ی اس‍ت‍ف‍‍اده از خ‍ودپ‍رد از ه‍‍ا ص‍رف م‍‍ی ش‍ود.

و ی ، ض‍م‍ن ان‍ت‍ق‍‍اد از خ‍ر اب‍‍ی م‍ت‍‍ع‍دد دس‍ت‍گ‍‍ا ه‍‍ه‍‍ا ی خ‍ودپ‍رد از ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان دل‍ف‍‍ان گ‍ف‍ت : ب‍‍ا ت‍وج‍ه ب‍ه ای‍ن‍ک‍ه ح‍ق‍وق ک‍‍ارم‍ن‍د ان ،م‍س‍ت‍م‍ر ی ب‍گ‍ی‍ر ان ، ب‍‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍‍ان ، یارانه و بسیاری از خدمات الکترونیکی دیگر از طری‍ق ای‍ن س‍‍ام‍‍ان‍ه پ‍رد اخ‍ت م‍‍ی ش‍ود، خ‍ر اب‍‍ی ای‍ن دس‍ت‍گ‍‍ا ه ‍‍ه‍‍ا، م‍ش‍ک‍لات‍‍ی ر ا م‍ردم ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان دل‍ف‍‍ان ای‍ج‍‍اد ک‍رده اس‍ت .

ف‍رم‍‍ان‍د ار دل‍ف‍‍ان تصریح کرد : در ایام نوروز شاهد خرابی تعدادی از خودپردازها بودیم که این موضوع مشکلاتی را برای شهرواندان و مسافران بوجود آورده بود .

نماینده عالی دولت در شهرستان دلفان با انتقاد کوتاهی برخی مدیران بانک ها تاکید کرد :این کوتاهی به مدیران استانی گزارش شده است و امیدواریم با آنان برخورد قانونی صورت گیرد تا شهروندان بیش از این با مشکل خرابی خودپردازها مواجه نشوند.

به گفتهˈدریکوندˈ تعداد خودپردازها در سطح شهر نورآباد ناکافی است و این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان بوجود آورده است .

وی اظهار داشت : ص‍ف ه‍‍ا ی طوی‍ل در م‍ق‍‍اب‍ل عابر ب‍‍ان‍ک ه‍‍ا در ای‍ن ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان ق‍‍اب‍ل ت‍وص‍ی‍ف ن‍ی‍س‍ت و م‍دی‍ری‍ت ب‍‍ان‍ک‍‍ی اس‍ت‍‍ان ب‍‍ای‍س‍ت‍‍ی ب‍ر ا ی رف‍‍ع م‍ش‍ک‍لات م‍ردم و افزایش تعداد خودپردازها اق‍د ام ک‍ن‍ند.

ارسال دیدگاه

زمان ورود کد امنیتی تمام شده. مجددا بارگزاری کنید

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار