- سلام دلفان | اخبار شهرستان دلفان| نخستین سایت خبری تحلیلی در دلفان - http://salamdelfan.ir -

آخرالزمان در ۱۶ روایت

به گزارش سلام دلفان، واژه “آخرالزمان” یکی از واژه‌هایی است که بارها در روایات پیشوایان معصوم(ع) و متون ادیان الهی آمده است. آخرالزمان نه فقط یک دوره زمانی خاص است، بلکه واقعاً به مرحله‌ای ویژه در پایان زمان اتلاق می‌شود. فهم زمانی دقیق و تعیین این دوره، بسیار سخت و بلکه ناممکن است.

به همین خاطر، ادیان به بیان خصوصیات این دوره پرداخته‌اند. البته به نظر می رسد آخرالزمان از چنان وسعت زمانی ای برخوردار باشد که بتوان مطمئن بود هنوز تا پایان زمان، راه درازی مانده است. چرا که پیامبر اکرم(ص) در ادیان الهی، پیامبر آخرالزمان معرفی شده است و زمان ظهور امام عصر(عج) نیز آخرالزمان بیان شده است و زمان وقوع قیامت هم آخرالزمان معرفی شده است. در متون دینی ما بارها عبارت آخرالزمان آمده است. در روایات معصومین(ع) به ویژگی های آخرالزمان توجه ویژه ای شده است. در این مجال به روایات پیامبر(ص) در این موضوع می پردازیم.

رسول خدا(ص) می فرمایند:

وقتی آخرالزمان فرا می رسد مرگ نیکان امت مرا گلچین می کند چنانکه شما خرماهای خوب را از طبق انتخاب می کنید.1

فرصت را برای اعمال نیک بیش از آنکه فتنه هایی مانند پاره های شب تاریک پدید آید غنیمت شمارید در آن هنگام انسان صبح مومن است و شب کافر می شود شب کافر است و روز مومن می شود و دین خود را به عرض ناچیز دنیا می فروشد. 2

روزگاری به مردم رخ نماید که مرد میان بی عرضگی و نادرستی مخیر شود، هر که در آن روزگار باشد باید بی عرضگی را بر نادرستی ترجیح دهد.3

فرصت را برای اعمال نیک بیش از آنکه شش چیز رخ دهد غنیمت شمارید، فرمانداری سفیهان و کثرت شرط در کار معامله و فروش منصب ها و کوچک شمردن خونریزی و بریدن با خویشاوندان و تازه رسیدگانی که قرآن را به آواز خوانند و یکی را به امامت (رهبری) وادارند که برای آنها تغنی کند اگر چه دانش او کمتر باشد. 4

فتنه هایی خواهد بود که در اثنای آن مرد به صبح مومن باشد و به شب کافر شود، مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد. 5

پیش از رستاخیز دروغگویان پدیدار می شوند از آنها حذر کنید. 6

بر امت من زمانی بیاید که فقیران فراوان شوند و فقیهان کم شوند و علم بر گرفته شود و آشوب فزونی گیرد، آنگاه پس از آن زمانی بیاید که مردانی از امت من قرآن خوانند که از گلویشان بالاتر نرود، انگاه از پس از آن زمانی بیاید که مشرک به خدا با مومن مجادله کند و سخنانی نظیر او گوید. 7

دستاویزهای اسلام یکایک شکسته می شود و چون دستاویزی شکسته شد مردم به دستاویز بعدی چنگ می زنند، نخستین دستاویزی که شکسته می شود حکومت حق است و آخر آن نماز است. 8

روزگاری به مردم رسد که مرد اهمیت ندهد که مال چگونه به دست آرد؛ از حلال یا حرام. 9

روزگاری به مردم رسد که یکی نماند مگر آنکه ربا خورد و اگر نخورد غبار آن بوی رسد. 10

زمانی به مردم رسد که راست گو را تکذیب کنند و دروغگو را تصدیق کنند و امین را خائن شمارند و خائن را مومن پندارند و مرد بی آنکه شهادت از او خواهند شهادت دهد و بی آنکه قسم از او خواهند قسم خورد و خوشبخترین مردم فرومایه پسر فرومایه باشد که به خدا و پیغمبرش ایمان ندارد.

دو مستی شما را خواهد گرفت مستی عیش دوستی و علاقه به نادانی در آن هنگام امر به معروف و نهی از منکر نکنند. 12

اگر از آنچه من می دانستم بدانستید بسیار می گرستید و کمتر خنده می کردید، نفاق آشکار شود و امانت برخیزد و رحمت بر چیده شود و امین را متهم کنند و خیانت گر را امین شمارند و فتنه ها چون شب تاریک شما را فرا گیرد.13

روزگاری به مردم بیاید که هر که خواهد دین خود را نگه دارد چنان باشد که آتش به دست گرفته باشد.14

روزگاری به مردم بیاید که مومن از بزش خوارتر باشد.15

از علائم رستاخیز آن است که دانش از میان برخیزد و جهالت آشکار شود و زنا رواج گیرد و شراب نوشند، مردان بروند و زنان بمانند تا حدی که پنجاه زن یک سر پرست داشته باشند.16

پی نوشت ها:

    (نهج الفصاحه ، حدیث 189)
(نهج الفصاحه ، حدیث 1075)
(نهج الفصاحه ، حدیث 1752)
(نهج الفصاحه ، حدیث 1074)
(نهج الفصاحه ، حدیث 1734)
(نهج الفصاحه ، حدیث 844)
(نهج الفصاحه ، حدیث 1755)
(نهج الفصاحه ، حدیث 2222)
(نهج الفصاحه ، حدیث 2364)
(نهج الفصاحه ، حدیث 2365)
(نهج الفصاحه ، حدیث 2366)
(نهج الفصاحه ، حدیث 2032)
(نهج الفصاحه ، حدیث 2323)
(نهج الفصاحه ، حدیث 3205)
(نهج الفصاحه ، حدیث 3206)
(نهج الفصاحه ، حدیث 908)

منبع: شبستان [1]