سلام دلفان
سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان سلام دلفان
سلام دلفان
سلام دلفان
کد خبر: 37614
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۳
تعداد نظرات: . نظر
خانه » آخرین عناوین » انتشار اسامی ۱۶۳شهید حملات اسرائیل
Print This Post

یک پایگاه فلسطینی اسامی و سن ۱۶۳ شهید غزه در دور جدید حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به این باریکه را منتشر کرده که مسئله دردناک آن سن و سال بسیار پایین برخی شهدای فلسطینی است.

به گزارش سلام دلفان، پایگاه فلسطین الیوم امروز در گزارشی اسامی ۱۶۳ شهید دور جدید حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به نوار غزه را منتشر کرد. در این حملات همچنین تاکنون ۱۱۰۰ نفر زخمی شده اند که حال برخی از آنها بسیار وخیم گزارش شده است.

نکته مهم و دردآور در فهرست منتشر شده از اسامی و شهدای فلسطینی این مسئله است که قریب به ۹۰ درصد شهدا زیر ۲۵ سال دارند و در بین آنها شهدای یک سال و نیمه و دو ساله هم دیده می شود.

اسامی شهدا و سن آنها و محل به شهادت رسیدنشان به شرح زیر است:

۱٫ شهید محمد شعبان غزه ۲۴ ساله

۲٫ شهید أمجد شعبان غزه ۳۰ ساله

۳٫ شهید خضر البشیلیقی ( ابو جبل ) غزه ۴۵ ساله

۴٫ شهید رشاد یاسین النصیرات ۲۷ ساله

۵٫ شهید محمد أیمن عاشور خان یونس ۱۵ ساله

۶٫ شهید ریاض محمد کوارع خان یونس ۵۰ ساله

۷٫ شهید بکر محمد جوده خان یونس ۲۲ ساله

۸٫ شهید عمار محمد جوده خان یونس ۱۹ساله

۹٫ شهید حسین یوسف کوارع خان یونس ۱۳ ساله

۱۰٫ شهید محمد ابراهیم کوارع خان یونس ۵۵ ساله

۱۱٫ شهید محمد حبیب غزه ۲۲ ساله

۱۲٫ شهید أحمد موسى حبیب غزه ۱۶ ساله

۱۳٫ شهید صقر عایش العجوری جبالیا ۲۲ ساله

۱۴٫ شهید احمد نائل مهدی غزه ۱۶ ساله

۱۵٫ شهید باسل سالم کوارع خان یونس ۱۰ ساله

۱۶٫ شهید حافظ محمد حمد بیت حانون ۳۰ ساله

۱۷٫ شهید ابراهیم محمدحمد بیت حانون ۲۶ ساله

۱۸٫ شهید مهدی محمد حمد بیت حانون ۴۶ ساله

۱۹٫ شهید فوزیه خلیل حمد بیت حانون ۶۲ ساله

۲۰٫ شهید دنیا مهدی حمد بیت حانون ۱۶ ساله

۲۱٫ شهید سهى حمد بیت حانون ۲۵ ساله

۲۲٫ شهید سلیمان سلمان أبو صواوین دیر البلح ۲۲ ساله

۲۳٫ شهید سراج ایاد عبد العال خان یونس ۸ اعوام

۲۴٫ شهید عبد الهادی جمعه الصوفی ۲۴ ساله

۲۵٫ شهید رفیق الکفارنه بیت حانون ۳۰ ساله

۲۶٫ شهید نایفه فرج الله ۸۰ سالها

۲۷٫ شهید عبد الناصر أبو کویک بیت حانون ۶۰ ساله

۲۸٫ شهید خالد أبو کویک بیت حانون ۳۱

۲۹٫ شهید الطفل محمد عریف غزه ۱۳ ساله

۳۰٫ شهید الطفل امیر عریف غزه ۱۰ ساله

۳۱٫ شهید الطفل محمد ملکه غزه ۳٫۵ ساله

۳۲٫ شهید هناء ملکه غزه ۲۷ ساله

۳۳٫ شهید حاتم ابو سالم الوسطى

۳۴٫ شهید الشاب محمد خالد النمره غزه ۲۲ ساله

۳۵٫ شهید سحر حمدان (المصری) بیت حانون ۴۰ ساله

۳۶٫ شهید محمد ابراهیم المصری بیت حانون ۱۴ساله

۳۷٫ شهید محمد خلف النواصره المغازی ۴ ساله

۳۸٫ شهید الطفل نضال خلف النواصره المغازی ۵ ساله

۳۹٫ شهید عائشه نجم . المغازی ۲۰ ساله

۴۰٫ شهید صلاح عوض النواصره المغازی ۶ ساله

۴۱٫ شهید محمود ناهض النواصره

۴۲٫ شهید أمل یوسف عبد الغفور خان یونس ۲۷ ساله

۴۳٫ شهید رنیم جوده عبد الغفور خان یونس یک سال و نیمه

۴۴٫ شهید ابراهیم داوود البلعاوی رفح ۲۴ساله

۴۵٫ شهید عبدالرحمن جمال الزاملی رفح ۲۲ساله

۴۶٫ شهید ابراهیم احمد عابدین رفح ۴۲ساله

۴۷٫ شهید مصطفى ابو مر رفح ۲۰ ساله

۴۸٫ شهید خالد ابو مر رفح ۲۳ ساله

۴۹٫ شهید مازن فرج الجربه دیر البلح ۳۰ ساله

۵۰٫ شهید مروان إسلیم دیر البلح ۲۷ ساله

۵۱٫ شهید هانی صالح حمد بیت حانون ۵۷ساله

۵۲٫ شهید ابراهیم حمد بیت حانون ۲۰ ساله

۵۳٫ شهید سلیمه حسن مسلم العرجا ۶۰ ساله

۵۴٫ شهید مریم عطیه محمد العرجا ۱۱ ساله

۵۵٫ شهید حامد شهاب غزه ۳۷ ساله

۵۶٫ شهید ابراهیم خلیل قنن خان یونس ۲۴ ساله

۵۷٫ شهید محمد خلیل قنن خان یونس ۲۶ ساله

۵۸٫ شهید سلیمان سلیم الاسطل خان یونس ۵۵ ساله

۵۹٫ شهید حمدی بدیع صوالی خان یونس ۳۳ ساله

۶۰٫ شهید محمد العقاد ۲۴ خان یونس ۲۴ ساله

۶۱٫ شهید ابراهیم صوالی ۲۸ خان یونس ۲۸ ساله

۶۲٫ شهید رائد شلط ۳۷ الوسطى ۳۷ ساله

۶۳٫ شهید محمود لطفی الحاج خان یونس ۵۸ساله

۶۴٫ شهید اسماء محمود الحاج خان یونس ۲۲ ساله

۶۵٫ شهید طارق محمود الحاج خان یونس ۱۸ ساله

۶۶٫ شهید سعد محمود الحاج خان یونس ۱۷ ساله

۶۷٫ شهید نجلاء محمود الحاج خان یونس ۲۹ ساله

۶۸٫ شهید فاطمه محمود الحاج خان یونس ۱۲ ساله

۶۹٫ شهید عمر محمود الحاج خان یونس ۲۰ ساله

۷۰٫ شهید باسمه عبد الفتاح الحاج خان یونس ۵۷ ساله

۷۱٫ شهید احمد سلیم الاسطل خان یونس ۲۴ ساله

۷۲٫ شهید موسی محمد الاسطل خان یونس ۵۰ ساله

۷۳٫ شهید رائد الزوراعه خان یونس ۳۲ ساله

۷۴٫ شهید بهاء أبو اللیل غزه ۳۵ ساله

۷۵٫ شهید سالم قندیل غزه ۲۷ ساله

۷۶٫ شهید سالهر الفیومی غزه ۳۰ ساله

۷۷٫ شهید الطفل عبد الله رمضان ابو غزال ۵ اعوام بیت حانون

۷۸٫ شهید اسماعیل حسن أبو جامع خان یونس ۱۹ ساله

۷۹٫ شهید محمد احسان فروانه خان یونس ۲۷ ساله

۸۰٫ شهید محمود ولود جبالیا ۲۶ ساله

۸۱٫ شهید حازم بعلوشه جبالیا ۳۰ ساله

۸۲٫ شهید عدی رفیق السلطان جبالیا ۲۷ ساله

۸۳٫ شهید حسن عوده أبو جامع خان یونس ۷۵ ساله

۸۴٫ شهید الطفله یاسمین محمد مطوق بیت حانون ۴ ساله

۸۵٫ شهید أحمد زاهر حمدان بیت حانون ۲۴ساله

۸۶٫ شهید محمد کامل الکحلوت جبالیا ۲۵ ساله

۸۷٫ شهید سامی عدنان شلدان غزه ۲۵ ساله

۸۸٫ شهید جمعه عطیه شلوف رفح ۲۵ ساله

۸۹٫ شهید بسام عبد الرحمن خطاب دیر البلح ۶ ساله

۹۰٫ شهید عبد الله مصطفى ابو محروق دیر البلح ۲۲ ساله

۹۱٫ شهید انس رزق ابو الکاس غزه ۳۳ ساله

۹۲٫ شهید نور مروان النجدی رفح ۱۰ ساله

۹۳٫ شهید محمد منیر عاشور رفح ۲۶ ساله

۹۴٫ شهید غالیه دیب جبر الغنام رفح ۵۷ ساله

۹۵٫ شهید وسام عبد الرازق حسن الغنام رفح ۳۱ ساله

۹۶٫ شهید محمود عبد الرزاق حسن الغنام رفح ۲۸ ساله

۹۷٫ شهید کفاح شاکر دیاب الغنام رفح ۳۳ ساله

۹۸٫ شهید رائد هانی أبو هانی رفح ۳۱ ساله

۹۹٫ شهید شهرمان اسماعیل ابو الکاس البریج ۴۲ ساله

۱۰۰٫ شهید مازن مصطفى اصلان البریج ۶۳ ساله

۱۰۱٫ شهید محمد ربیع أبو حمیدان الشمال ۶۵ ساله

۱۰۲٫ شهید عبد الحلیم عبد المعطی عشره دیر البلح ۵۴ساله

۱۰۳٫ شهید ساهر أبو ناموس الشمال ۳ ساله

۱۰۴٫ شهید حسین ا لمملوک غزه ۴۷ ساله

۱۰۵٫ شهید صابرسکر غزه ۸۰ ساله

۱۰۶٫ شهید ناصر رباح محمد صمامه غزه ۴۹ ساله

۱۰۷٫ شهید رامی ابو مساعد دیر البلح ۲۳ ساله

۱۰۸٫ شهید محمد السمیری دیر البلح ۲۴ ساله

۱۰۹٫ شهید حسام دیب الرزاینه جبالیا ۳۹ ساله

۱۱۰٫ شهید أنس یوسف قندیل جبالیا ۱۷ ساله

۱۱۱٫ شهید عبد الرحیم صالح الخطیب جبالیا ۳۸ ساله

۱۱۲٫ شهید اسلام یوسف محمد قندیل جبالیا ۲۷ ساله

۱۱۳٫ شهید محمد ادریس ابو سنینه جبالیا ۲۰ ساله

۱۱۴٫ شهید علا وشاحی جبالیا ۳۱ ساله

۱۱۵٫ شهید سهى أبو سعده جبالیا ۳۸ ساله

۱۱۶٫ شهید على نبیل بصل غزه ۳۲ ساله

۱۱۷٫ شهید محمد باسم الحلبی غزه ۲۸ ساله

۱۱۸٫ شهید محمد السویطی ( ابو عسکر ) غزه ۲۰ ساله

۱۱۹٫ شهید ابراهیم نبیل حماده غزه ۳۰ ساله

۱۲۰٫ شهید حسن أحمد أبو غوش غزه ۲۴ ساله

۱۲۱٫ شهید أحمد محمود البلعاوی غزه ۲۶ ساله

۱۲۲٫ شهید راتب صبحی الصیفی غزه ۲۲ ساله

۱۲۳٫ شهید عزمی محمود عبید غزه ۵۱ ساله

۱۲۴٫ شهید نضال محمود أبو الملش غزه ۲۲ ساله

۱۲۵٫ شهید سلیمان سعید عبید غزه ۵۶ ساله

۱۲۶٫ شهید غسان أحمد المصری غزه ۲۵ ساله

۱۲۷٫ شهید مصطفى محمد عنایه غزه ۵۸ ساله

۱۲۸٫ شهید رفعت یوسف سالهر غزه ۳۶ ساله

۱۲۹٫ شهید غازی مصطفى عریف غزه ۶۲ ساله

۱۳۰٫ شهید محمد ادریس ابو سویلم جبالیا ۲۰ساله

۱۳۱٫ شهید فادی یعقوب سکر غزه ۲۵ ساله

۱۳۲٫ شهید قاسم جبر عدوان عوده خانیونس ۱۶ ساله

۱۳۳٫ شهید محمد احمد بصل غزه ۱۹ ساله

۱۳۴٫ شهید مهند یوسف ضهیر رفح ۲۳ ساله

۱۳۵٫ شهید محمود عبدالله شراتحه الشمال ۵۳ ساله

۱۳۶٫ شهید شادی محمد زعرب رفح ۲۱ ساله

۱۳۷٫ شهید عماد بسام زعرب رفح ۲۱ ساله

۱۳۸٫ شهید ناهض نعیم البطش غزه ۴۱ ساله

۱۳۹٫ شهید بهاء ماجد البطش غزه ۲۸ ساله

۱۴۰٫ شهید قصی عصام البطش غزه ۱۲ ساله

۱۴۱٫ شهید عزیزه یوسف البطش غزه ۵۹ ساله

۱۴۲٫ شهید محمد عصام البطش غزه ۱۷ ساله

۱۴۳٫ شهید احمد نعمان البطش غزه ۲۷ ساله

۱۴۴٫ شهید یحیى علاء البطش غزه ۱۸ ساله

۱۴۵٫ شهید جلال ماجد البطش غزه ۲۶ ساله

۱۴۶٫ شهید محمود ماجد البطش غزه ۲۲ ساله

۱۴۷٫ شهید مروه ماجد البطش غزه ۲۵ ساله

۱۴۸٫ شهید ماجد صبحی البطش غزه

۱۴۹٫ شهید خالد ماجد البطش غزه ۲۰ ساله

۱۵۰٫ شهید ابراهیم ماجد البطش غزه ۱۸ ساله

۱۵۱٫ شهید منار ماجد البطش غزه ۱۳ ساله

۱۵۲٫ شهید امال حسن البطش غزه ۴۹ ساله

۱۵۳٫ شهید انس علاء البطش غزه ۱۰ اعوام

۱۵۴٫ شهید قصی علاء البطش غزه

۱۵۵٫ شهید رامی ابو شنب دیر البلح ۲۵ ساله

۱۵۶٫ شهید خوله الحواجری النصیرات ۲۵ ساله

۱۵۷٫ شهید محمد غازی عریف غزه ۳۵ ساله

۱۵۸٫ شهید غازی مصطفى عریف غزه ۶۲ ساله

۱۵۹٫ شهید احمد یوسف دلول غزه ۴۷ ساله

۱۶۰٫ شهید حجازیه حامد الحلو غزه ۸۰ ساله

۱۶۱٫ شهید فوزیه عبد العال غزه ۷۳ ساله

۱۶۲٫ شهید حسام ابراهیم النجار الشمال ۱۴ ساله

۱۶۳٫ شهید مؤید الاعرج خانیونس ۲ ساله

 

منبع: مهر

» ارسال نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

سلام دلفان
سلام دلفان
رفتن به نوارابزار