غلامیافزود: علیرغم اینکه اعتبارات سدسازی و طرح های آبی لرستان در سال جاری نسبت به سال گذشته از رشد مطلوبی برخوردار بوده است، هیچ گونه اعتباری برای سد تاج امیر در نظر گرفته نشده است. او ادامه داد: این در حالیست که به گفته مسئولان مربوطه در سال ۹۴ بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار مالی برای ۶۵ طرح آبی استان پیش بینی شده است.سد تاج امیرمعاون فرماندار دلفان با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر ضرورت برنامه ریزی برای خروج تاج امیر از رکود و تعطیلی و دستورات وی در ارتباط با لزوم تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث این سد، ابراز امیدواری کرد: با تقسیم و تخصیص عادلانه اعتبارات سدسازی در بین شهرستان های استان و تسریع در روند احداث سد تاج امیر، مردم شهرستان دلفان نیز از اعتبارات سدسازی بهره مند شوند.سد تاج امیرگفتنی ست: سد مخزنی تاج امیر در سال ۹۰ در مسیر رودخانه خاوه کلنگ زنی شده و با گذشت چندین سال، تاکنون تنها کمتر از یک ونیم میلیارد تومان اعتبار برای احداث آن تخصیص داده شده است.سد تاج امیر
منبع: نیوتدبیر